facebook
Menu

Samorządowe Instytucje Oświatowe

 Na mocy Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U.01.142.1590 z późń. zm.) o samorządzie województwa ustawodawca powierzył województwu w art. 14 do wypełniania zadania o charakterze wojewódzkim; w zakresie edukacji publicznej do zadań województwa należą zadania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Do zadań samorządu należy zakładanie i prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym (art. 5 ust. 6 Ustawy o systemie oświaty). Samorząd województwa stanowi organ prowadzący dla ww. jednostek podległych.

Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności (Ustawa o systemie oświaty, art. 5 ust. 7):

  • zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
  • wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
  • zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej (…) i organizacyjnej szkoły lub placówki;
  • wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.
  Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu www.get.edu.pl

 

Profesjonalna Szkoła Policealna Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu

www.prof.get.edu.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego
w Łodzi

www.cku-lodz.edu.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi

www.nowoczesnaszkola.edu.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego
w Tomaszowie Mazowieckim


www.ckutomaszow.pl

Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu

www.szp.edu.pl

 

Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu

www.lowickiecku.pl

Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi

www.tech-dent.lodz.pl

 

Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego
im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

www.policealna.org.pl

Zespół Szkół Specjalnych w Rafałówce
przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

www.zss-rafalowka.regiony.pl

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

www.wodn.lodz.pl

 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim

www.wodn.piotrkow.pl

 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu

www.wodnsieradz.edu.pl

 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach

www.wodnskierniewice.eu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu www.wodn.get.edu.pl

 

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim

www.pedagogiczna.edu.pl

 

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu

www.bpsieradz.pl

     

 

Biblioteka Pedagogiczna
w Skierniewicach

www.bpskierniewice.pl

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi

www.pbw.lodz.pl

 

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

www.bursa.lodzkie.pl

 

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu

www.bursa.lowicz.pl

 

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu

www.bursa.sieradz.pl

 

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

www.bursatm.pl

 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl