XXX sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego

wtorek, 30 marca 2021

Dwadzieścia uchwał podjęli radni na XXX sesji. Sesja odbyła się on-line.

Akceptację wszystkich 33 radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego poparło projekt uchwały zmieniającej Statut Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi  a także uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Łódzkiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

Nikt z radnych nie głosował przeciw (22 za, 0 przeciw,11 wstrzymało się):

-  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki,

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020 za rok 2020,

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałaniu ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy
w Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020 za rok 2020,

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 za rok 2020,

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020 za rok 2020.

Cztery uchwały dotyczące edukacji:

- w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu,

- w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu,

- i w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu  

- a także zmieniająca uchwałę nr XXIII/357/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego  w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu pn. ”Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja” - zostały przyjęte jednogłośnie.

Emisję obligacji Województwa Łódzkiego poparło 20 radnych przy sprzeciwie 13, czyli większości radnych opozycji. Wartość emisji obligacji jest zgodna z założeniami budżetu województwa łódzkiego na 2021 r
i wyniesie  55 mln zł. Wykupione zostaną  w latach 2023-27.

Projekt zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok zaakceptowali wszyscy biorący udział w sesji radni.

21 radnych zagłosowało za przyjęciem zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej. Przeciw było
12 radnych. Nikt nie wstrzymał się od głosowania.  

Identycznie przebiegło głosowanie za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego

Radni jednomyślnie odrzucili trzy skargi:

- na Marszałka Województwa Łódzkiego dotyczącej zaniechania zgłoszenia  do prokuratury zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w związku z postępowaniem prowadzonym przez Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia oddziaływania na środowisko, w związku z eksploatacją drogi – ulicy Zgierskiej w Łodzi

-na Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi dotyczącej wnoszenia opłat za wjazd i parkowanie na terenie placówki oraz punktu informacyjnego w izbie przyjęć szpitala

- oraz na opieszałość dotyczącą postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia oddziaływania na środowisko w związku z eksploatacją drogi – ulicy Zgierskiej w Łodzi.

Nie uzyskała wymaganej większości głosów, zgłoszona przez klub radnych Koalicja Obywatelska, propozycja  stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie 200 rocznicy podpisania Umowy Zgierskiej .
Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, 17 było przeciwnych a jeden wstrzymał się od głosowania.

Stosunkiem głosów 17 za 14 przeciw i jednym wstrzymującym za bezzasadną uznali radni petycję w sprawie filii bibliotek pedagogicznych. W uzasadnieniu decyzji stwierdzono miedzy innymi, że celem podjętych przez Samorząd Województwa Łódzkiego działań jest wypracowanie rozwiązań, które ułatwią dostęp do księgozbiorów, przy jednoczesnym zapewnieniu zatrudnienia dla nauczycieli bibliotekarzy.

Radni wysłuchali również informacji Zarządu Województwa Łódzkiego na temat sytuacji epidemicznej w województwie.

 

 

(wj) zdjęcia Sebastian Sołtyczewski

baner
baner