Radni przyjęli projekty uchwał zgłoszone na XXVIII sesję Sejmiku Województwa Łódzkiego a odrzucili zgłoszone na XXIX.

wtorek, 2 marca 2021

XXVIII sesja została zwołana na wniosek  radnych z klubu Prawo i Sprawiedliwość. Rozpoczęła się o godzinie 14.00. Zgłoszono dwa projekty. Pierwszy dotyczył „przyjęcia apelu Sejmiku Województwa Łódzkiego o zaniechanie przez władze Miasta Łodzi działań zmierzających do marginalizacji i likwidacji Rad Osiedli w Łodzi”. 

Wnioskodawcy w uzasadnieniu uchwały argumentowali, iż propozycje nowych statutów, przygotowane przez łódzki magistrat, dla działających w tym mieście Rad. Osiedli, zagrażają ich dalszemu funkcjonowaniu, przez co ograniczają samorządność. Powoływano się na wypowiedzi społeczników (wzięli oni udział w konferencji prasowej, która odbyła się tuż przed sesją) działających w Radach Osiedli w Łodzi. Wskazywano, że nowe statuty pozbawiają ich wielu istotnych kompetencji. Przypomniano również, że w 2019 roku „miasto” zabrało Radom Osiedli  pieniądze jakimi dysponowali na drobne, osiedlowe inwestycje. Radni z klubu Koalicja Obywatelska uspokajali, iż na razie są to propozycje statutów a nie ich ostateczna wersja. Powoływano się na zapewnienia Prezydent Łodzi, iż zamiarem władz Łodzi nie jest marginalizacja Rad Osiedli, a jedynie uporządkowanie  ich „konstytucji”, czyli statutów.  Nie przekonało to radnych PiS. Uznali oni, że ograniczanie działalności Rad Osiedli „to zamach na demokrację i skandaliczna próba ograniczenia kompetencji organom, które sprawują społeczną kontrolę nad pracą władz Łodzi”.Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych a 14 było przeciw.

19 radnych głosowało zaś za „w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie alokacji środków dla województwa Łódzkiego w unijnej perspektywie finansowej 2021-2027”. Przeciw było 14 radnych. Przyjęcie tej uchwały miało na celu poparcie działań Marszałka oraz Zarządu Województwa na rzecz pozyskiwania dla łódzkiego dodatkowych środków w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. O takie poparcie i głosowanie „ponad podziałami” zaapelował do radnych Marszałek Województwa Grzegorz Schrebier. Zdaniem Marszałka jednomyślne wsparcie jego starań byłoby istotnym atutem negocjacyjnym. W dyskusji wziął udział poseł, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda, który wyjaśnił w jaki sposób ustalano podział pieniędzy z funduszu spójności na poszczególne województwa. Omówił również możliwości pozyskania dodatkowych środków z innych  funduszy jakie Polska uzyskała z Unii Europejskiej. Minutą ciszy uczczono pamięć Heleny Pietraszkiewicz byłej wojewody łódzkiej.

O godz. 18.30 rozpoczęła  się XXIX sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego. Odbyła się na wniosek radnych z klubów Koalicja Obywatelska i  Polskie Stronnictwo Ludowe. Debatowano nad dwoma projektami uchwał: „w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku w sprawie likwidacji 18 filii bibliotek pedagogicznych na terenie województwa łódzkiego” oraz „w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku w sprawie niewystarczającej kwoty przypadającej na RPO Województwa Łódzkiego w projekcie umowy partnerstwa” Oba projekty nie uzyskały większości głosów i zostały odrzucone. Przedstawiając projekt pierwszej uchwały radni uzasadniali ją stratami społecznymi jakie spowoduje likwidacja filii bibliotek pedagogicznych, podawali przykłady ważnych dla lokalnych społeczności działań jakie te biblioteki podejmują. Odpowiadając na zarzuty wicemarszałek Zbigniew Ziemba wyjaśniał, że obecnie prowadzone są konsultacje dotyczące dostosowania pracy bibliotek pedagogicznych do oczekiwań współczesnego czytelnika. Stosunkiem głosów 15 za, 17 przeciw, projekt uchwały odrzucono.

Drugi wniosek złożony na tę sesję przez radnych KO i PSL, był to projekt uchwały „ w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku w sprawie niewystarczającej kwoty przypadającej na RPO Województwa Łódzkiego w projekcie umowy partnerstwa”.  W dyskusji użyto argumentów podobnych do tych, jakie na wcześniejszej sesji w sprawie projektu „przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie alokacji środków dla województwa Łódzkiego w unijnej perspektywie finansowej 2021-2027”. Za poparciem stanowiska klubów KO i PSL zagłosowało 15 radnych a 18 było przeciw.

 

Wszystkie materiały na sesje oraz podjęte uchwały są dostępne na:

https://bip.lodzkie.pl/sejmik-wojewodztwa

Zapisy wideo obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego można obejrzeć na kanale YouTube „Województwo Łódzkie”:

 https://www.youtube.com/c/promujelodzkie/videos 

 

 

(wj) zdjęcia: Piotr Wajman

baner
baner