Obradował Sejmik Województwa Łódzkiego

wtorek, 23 luty 2021 21:33

Osiem uchwał przyjęli radni na XXVII sesji  Sejmiku Województwa Łódzkiego. Obrady odbyły się on-line.

Minutą ciszy uczczono pamięć Jacka Jakubowskiego, zmarłego w ubiegłą niedzielę (14.02.21) dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi, wieloletniego pracownika tego Ośrodka, uznanego specjalisty z dziedziny medycyny pracy.

Uwagi do projektu uchwały w sprawie kontynuowania w roku 2021 realizacji programów stanowiących część Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020 zgłosili radni Koalicji Obywatelskiej. W ich ocenie należy szybko stworzyć strategie na ten rok, a nie kontynuować dotychczasowe programy, bo inne są aktualne potrzeby. Wicemarszałek Zbigniew Ziemba zapewnił, że obecne programy społeczne są i będą dostosowywane do nowych potrzeb, czego przykładem jest uruchomienie Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Wsparcie można uzyskać codziennie. Pod numerem telefonu 726 611 611 w godzinach 12.00 – 20.00 na telefony od młodych ludzi czekają specjaliści: psychologowie, psychoterapeuci, osoby specjalizujące się w interwencjach kryzysowych. Od godziny 20.00 do północy specjaliści dyżurują na Snapchacie i Messengerze. Wicemarszałek poinformował radnych również, że aktualnie opracowywany jest dokument, który będzie stanowił podstawę dalszego działania. Jego przygotowanie wymaga dokładnej diagnozy potrzeb społecznych. Ze względu na pandemie przeprowadzenie wielu potrzebnych badań jest bardzo utrudnione. Projekt uchwały poparło 20 radnych, 11 było przeciw a 2 wstrzymało się od głosowania.

Jednogłośnie zaś zdecydowano w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 437 133 złotych Powiatowi Rawskiemu z przeznaczeniem na powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała. Również jednomyślni radni byli w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku na terenie województwa łódzkiego. Stosunkiem głosów 21 do 12, radni wyrazili zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie części zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Województwa Łódzkiego, położonych w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 4, Poddębicach przy ul. Targowej 10 i Sieradzu przy ul. Warneńczyka 1. Zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje projekt zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok w ocenie radnych KO nie  uwzględnia zmian wynikających z covid-19. Radni KO zgłosili również  konieczność rozszerzenia profilaktyki nowotworowej. Magdalena Amrozik - Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej poinformowała o wprowadzaniu kolejnych programach profilaktyki nowotworowej a także zakupie niezbędnego do jej prowadzenia sprzętu, takiego jak nowoczesne tomografy komputerowe. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, 11 było przeciw i jedna osoba wstrzymała się od głosowania. Podobnie zakończyło się głosowanie zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego. Za bezzasadną radni uznali skargę dotyczącą postępowania administracyjnego prowadzonego przez Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w sprawie udostępnienia informacji publicznej związanej z ochroną środowiska. ( 22 radnych za, 11 wstrzymało się od głosowania). W sprawie przekazania Wojewodzie Łódzkiemu skargi dotyczącej organizacji ruchu drogowego oraz sposobu zarządzania ruchem na drodze wojewódzkiej Nr 707 decyzję podjęto jednogłośnie.

Wszystkie materiały na sesje oraz podjęte uchwały są dostępne na:

https://bip.lodzkie.pl/sejmik-wojewodztwa

Zapisy wideo obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego można obejrzeć na kanale YouTube „Województwo Łódzkie”:

 https://www.youtube.com/c/promujelodzkie/videos 

 

 

(wj) zdjecia: Adam Staśkiewicz