facebook
DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

Udzielenie zezwolenia na odstępstwa od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym

Uprawnionemu do rybactwa w szczególnie uzasadnionych wypadkach, a zwłaszcza do celów zarybieniowych, hodowli, ochrony zdrowia ryb oraz do celów naukowo-badawczych, może być udzielone zezwolenie na odstępstwo od zakazów, o których mowa w ustawie o rybactwie śródlądowym: art. 8 ust. 1 pkt 2-7 i ust. 2 oraz art. 10 ust. 1, a także na dokonywanie połowu ryb w obrębach ochronnych.
„ Art. 8
1. Zabrania się połowu ryb:
1) w wypadkach określonych przepisami o ochronie przyrody,
2) o wymiarach ochronnych,
3) w okresie ochronnym,
4) w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych
piętrzących wodę,
5) sieciami, wędkami lub kuszami innymi niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 21,
6) przez wytwarzanie w wodzie pola elektrycznego charakterystycznego dla prądu zmiennego,
7) środkami trującymi i odurzającymi,
( ….. )
2. Zabrania się pozyskiwania ikry ryb, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, oraz niszczenia ikry złożonej na tarliskach i krześliskach.
Art. 9
1. Ryby złowione z naruszeniem przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1-3, jeżeli są żywe, niezwłocznie wpuszcza się do tego samego łowiska, z zachowaniem niezbędnej staranności.
2. Jeżeli podczas jednego połowu masa ryb, wymienionych w art. 8 ust. 1 pkt 2, przekroczy 10% w razie użycia narzędzia ciągnionego, a 5% w razie użycia narzędzia stawnego – niezwłocznie wypuszcza się wszystkie ryby do tego samego łowiska, z zachowaniem niezbędnej staranności.
Art. 10
1. Zabrania się
1) przechowywania, przewożenia, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu ikry i ryb złowionych lub pozyskanych z naruszeniem przepisów art. 8 i 9;
2) wprowadzania do obrotu ryb pochodzących z amatorskiego połowu ryb.”
Szczegółowe warunki ochrony i połowu ryb oraz rybackie narzędzia i urządzenia połowowe zamieszczone są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559, z późn. zm.).
Kogo dotyczy:
Uprawnieni do rybactwa w obwodzie rybackim: organ administracji publicznej wykonujący uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego albo osoba władająca obwodem rybackim na podstawie umowy zawartej z właściwym organem administracji publicznej.
Sposób załatwienia sprawy
Złożenie wniosku do Zarządu Województwa właściwego miejscowo wsprawach dotyczących rybactwa dla obwodu w którym planuje się przeprowadzenie czynności wymagających uzyskania zezwolenia.
Wymagane dokumenty
Wniosek o udzielenie zezwolenia na odstępstwa od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym ze wskazaniem czego ma dotyczyć (w tym: podmiot wykonujący, miejsce, termin, metodę dokonywania połowów lub innych czynności określonych w art. 8 i 10 ustawy o rybactwie śródlądowym) oraz wskazanie celu i wyczerpujące uzasadnienie wniosku. Niezbędne jest także podanie sposobu postępowania z rybami po planowanym odłowie. W przypadku odłowu do celów zarybieniowych należy podać miejsce inkubacji ikry i podchowu narybku oraz miejsce jego wprowadzenia do wód.
Termin załatwienia sprawy:
- zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – 1 miesiąc;
- w sprawach szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące.
Opłaty i sposób ich wnoszenia:
opłata skarbowa za dokonanie czynności urzędowej w wysokości 10 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - Dz. U. Nr 225, poz. 1635) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi, Delegatura Łódź-Śródmieście
Geting Bank S.A.
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
Opłaty można dokonać również w Oddziałach Geting Banku S.A. zlokalizowanych przy
ul. Piotrkowskiej 104,
ul. Piotrkowskiej 184,
lub osobiście w kasie Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 153, pok. 219.
Kasa czynna: pon. śr. czw. pt 9 – 15, wt. 10 – 16.
Tytuł opłaty:
Za wydanie decyzji ustanawiającej (znoszącej) obręb hodowlany.
Z opłat skarbowych zwolnione są: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.
Jednostka/osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. (0 42) 663-35-75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osoby udzielające informacji
Mariola Błaszczyk
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. (0 42) 663-35-75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Organ odwoławczy
Stronom przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem zarządu województwa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
- art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz. 750 z późniejszymi zmianami).

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl