facebook
Menu

Ogłoszenie II konkursu z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku

Oferty należy składać w Biurze Podawczym lub w sekretariacie Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, pok. 606, w terminie do dnia 19 stycznia 2017 roku do godz. 16.00
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Biura Podawczego lub sekretariatu Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, pok. 606 (niezależnie od daty stempla pocztowego)

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl