facebook
Menu

Trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2017 r.

1. Oferty należy składać Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Departamencie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8 w terminie 22 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Łódzkiego, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2017 roku do godz. 16.00. Jeżeli oferta przesyłana jest pocztą na kopercie należy umieścić dopisek „III KONKURS - SPORT”.
 
2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Departamencie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8 (niezależnie od daty stempla pocztowego). 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl